Wednesday, June 27, 2012

ನೀನಿಲ್ಲದ


   ನೀನಿಲ್ಲದ

ನೀನಿಲ್ಲದ ಈ ಕ್ಷಣ ಬೇಡ
ನೀನಿಲ್ಲದೆ ನಾಳೆ ಹುಟ್ಟುವುದೆ ಬೇಡ
ನಿನ್ನ ಹೆಸರಿಲ್ಲದೆ ಈ ಉಸಿರು ಬೇಡ
ಆ ಉಸಿರಿನ ಎದೆ ಬಡಿತ ಬೇಡ
ನೀ ನೋಡದ ಈ ರೋಪ ಬೇಡ
ನೀನಿಲ್ಲದ ಅ ನೆನಪೇ ಬೇಡ
ನೀನಿಲ್ಲದ ಅ ಕನಸು ಬೇಡ
ನಿನ್ನ ಆಸರೆ ಇಲ್ಲದ ಈ ನೆರಳು ಬೇಡ
ನೀ ಜೊತೆಗಿರದ ಈ ಸಂಜೆ ಬೇಡ
ಕಾಡಿ ಕಾಡಿ  ಕೊಲಬೇಡ
ನೀನಿಲ್ಲದ ಈ ಬಾಳು ಬೇಡ 
ನೀನು ಅಳದ ಆ ಸಾವು ಬೇಡ
ನೀನಿರದ ಈ ಬದುಕು ಬೇಡ

~ ಸಂಜು ~

No comments:

Post a Comment