Saturday, August 25, 2012

ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ

ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ

 
ನಿನ್ನ ಸೇರಿದ ಸಮಯದಿಂದ
ನಿನ್ನ ಸಂಗ ನನ್ನ ಕಾಡಿದೆ
ನಿನ್ನ ಪ್ರೇಮಕ್ಕೆ ಶರಣಾಗಿರುವೆ
ಬೇರೆ ದಾರಿ ಇಲ್ಲದೆ
ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಕಳೆದು ಹೋಗಿರುವೆ
ನನಗೆ ಅರಿವಿಲ್ಲದೆ
ಪ್ರೀತಿ ಎಂಬುದು ಮಾಯೆಯಾದರೆ
ಪ್ರೀತಿ ಕುರುಡು ಎಂದು ಲೋಖ ಸಾರಿದೆ
ಗತ್ಯಂತರ ನಾವು ದೊರ ಇದ್ದರು
ನನ್ನ ಮನವು ನಿನ್ನ ಸುತ್ತೆ ಸುತ್ತಿದೆ
ಲೋಖ ಮರೆವೆ ಎಲ್ಲ ಮರೆವೆ
ನಿನ್ನ ಸಂಗದ ಸ್ವರ್ಗದ ಅನುಭವಕ್ಕೆ
ನಿರ್ಭಯದಿ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡುವ
ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಹಕ್ಕೆ
ಯಾರು ಏನು ಅಂದರೇನು
ನಮ್ಮ ಬದುಕು ಮುಖ್ಯ ನಮಗೆ
ನಮ್ಮ ಸುಖವ ನಾವು ಹಂಚಿಕೊಂಡರೆ
ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಕಿಚ್ಚೆ
ಇನ್ನು ಲೋಖದ ಮಾತೇಕೆ
ನಮಗೆ ಅಂಕೆ ಶಂಕೆ

ಸಂಜು

No comments:

Post a Comment