Wednesday, February 29, 2012

ದೂರದ ಬೆಟ್ಟ ನುಣ್ಣಗೆ..

ದೂರದ ಬೆಟ್ಟ ನುಣ್ಣಗೆ...
ಹತ್ತಿರ ... ಹೋದಂತೆ ಕಲ್ಲು ಮುಳ್ಳು ಕಾಲಿಗೆ ....

ದೂರದ ಸೂರ್ಯ...ಗುಂಡಗೆ..
ಹತ್ತಿರ ಹೋದಂತೆ ಕೆಂಡದದುಂಡಗೆ 

ದೂರದ ಸಾಗರ ಸೇರಿದಂತಿದೆ..
ಬಳಿಗೆ ಹೋದರೆ ಇಬ್ಬಾಗವಾಗಿದೆ

ದೂರದ ಪ್ರೀತಿ ಮನದಲ್ಲಿ ಸುಖಃ ಸ್ವಪ್ನವಾಗಿದೆ
ಹತ್ತಿರ ಹೋಗಲೇ ಬೇಡವೇ…… ಶಂಕೆಯಾಗಿದೆ

No comments:

Post a Comment