Sunday, October 14, 2012

ಆಳಲು


ಆಳಲು

ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿರುವೆ ನಿನ್ನ ನಾನು
ಮುಂಜಾವಿನಿಂದ ಸಂಜೆವರೆಗೆ
ನಿನಗೀಕೆ ಅರಿವಿಲ್ಲ
ಓ ಗೆಳತೀ ..ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸದೇ
ನಿನ್ನ ಮಾತು ಕೇಳದೆ
ನಾ ಬದುಕುವುದಿಲ್ಲ
 
ನೋಡು ನನಗೆ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತು
ನೀ ಕೇಳುತ್ತಿರುವೆ ನನ್ನ ಮನದ ಆಳಲು
ಆದರು ಅಂಗಲಾಚುತ್ತಿರುವೆ
ಓ ಗೆಳತೀ ..ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸದೇ.
ನಿನ್ನ ಮಾತು ಕೇಳದೆ
ನಾ ಬದುಕುವುದಿಲ್ಲ

ನೋವು ನೀನೆ ಸಾಂತ್ವನ ನೀನೆ
ನನ್ನ ಕಣ್ಣು ನೀನೆ ಕಣ್ಣಿರು ನೀನೆ
ಆದರು ನಿನಗೆ ತೋರಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ
ಓ ಗೆಳತೀ ..ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸದೇ
ನಿನ್ನ ಮಾತು ಕೇಳದೆ
ನಾ ಬದುಕುವುದಿಲ್ಲ

ಸಂಜು

No comments:

Post a Comment