Sunday, October 28, 2012

ಕವಲು ದಾರಿ


ಕವಲು ದಾರಿ

ಎಕಿಂತ ಬದುಕು ನನಗೆ ಒತ್ತಾಯವಾಯಿತು
ಏಕೆ ಹೀಗೆ ಬದುಕಿನ ಹಾದಿ ಕವಲೊಡೆಯಿತು
ಎಷ್ಟೊಂದು ಹತ್ತಿರವಿದ್ದ ನಮ್ಮ ಸಾಂಗತ್ಯ
ಇಂದು ದೊರ........ಹೇಗೆ .. ಸರಿಯಿತು

ಎಕಿಂತ ಬದುಕು ನನಗೆ ಒತ್ತಾಯವಾಯಿತು
ಏಕೆ ಹೀಗೆ ಬದುಕಿನ ಹಾದಿ ಕವಲೊಡೆಯಿತು ...೨

ಅನುಕೂಲಕ್ಕೆ ಏನು ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರು
ಈ ಬದುಕೇಕೆ ಬದುಕಾಗಿ ಉಳಿದಿಲ್ಲ
ಎಕಿಂತ ಬೇಕಿಲ್ಲದ ನಿರ್ಧಾರಗಳು
ನಮ್ಮ ಕಾಡುತಿದೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ

ಎಕಿಂತ ಬದುಕು ನನಗೆ ಒತ್ತಾಯವಾಯಿತು
ಏಕೆ ಹೀಗೆ ಬದುಕಿನ ಹಾದಿ ಕವಲೊಡೆಯಿತು ...೨

ಪಡೆದೆ ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದ ಪ್ರೀತಿ ಇಂದು
ನನ್ನ ತೋರೆದಿದೆ
ನಾ ನಿನಗಾಗಿ ಅತ್ತರೆ ಈ
ಹೃದಯ ನನಗಾಗಿ ಅಳುತಿದೆ

ಎಕಿಂತ ಬದುಕು ನನಗೆ ಒತ್ತಾಯವಾಯಿತು
ಏಕೆ ಹೀಗೆ ಬದುಕಿನ ಹಾದಿ ಕವಲೊಡೆಯಿತು ...೨
 
ಕಣ್ಣಿಗೆ ಇಂತ ಕನಸು ಹೇಗೆ ಬಿತ್ತು
ಕಣ್ಣ ಮುಂದೆಯೇ ಹೊಡೆದು ಚೂರಾಯಿತು
ಎಷ್ಟೊಂದು ಹತ್ತಿರವಿದ್ದ ನಮ್ಮ ಸಾಂಗತ್ಯ
ಇಂದು ದೊರ........ಹೇಗೆ .. ಸರಿಯಿತು

ಎಕಿಂತ ಬದುಕು ನನಗೆ ಒತ್ತಾಯವಾಯಿತು
ಏಕೆ ಹೀಗೆ ಬದುಕಿನ ಹಾದಿ ಕವಲೊಡೆಯಿತು
ಎಷ್ಟೊಂದು ಹತ್ತಿರವಿದ್ದ ನಮ್ಮ ಸಾಂಗತ್ಯ
ಇಂದು ದೊರ........ಹೇಗೆ .. ಸರಿಯಿತು ...೨

ಸಂಜು

No comments:

Post a Comment